โรงเรียนสหประชาสรร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา