โรงเรียนสหประชาสรร

สำนักงานเขตชพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑